Perinnönjako ja pesänjakaja

Perunkirjoituksen jälkeen voidaan toimittaa perinnönjako.  Varat jaetaan lakisääteisten perillisten kesken, ellei perittävän tekemästä testa­mentista muuta johdu. Ennen perinnönjakoa tulee testamentin olla lainvoimai­nen ja pesän velkojen olla maksetut. Mikäli perittävä oli avioliitossa, on ennen perinnönjakoa toimitettava ositus lesken ja kuolinpesän välillä. Pesän osakkaat voivat jakaa perinnön keskenään sopimal­laan tavalla, mikäli he pääsevät yksimielisyyteen jaon sisällöstä. Jos osakkaat yhdessä antavat tehtävän meille, autamme osakkaita pesän selvittämisessä ja teemme jaon osakkaiden kesken.  Mikäli joku osak­kaista on alaikäinen tai hänelle on määrätty edunvalvoja, haemme jakoon tällöin tarvittavan maistraatin luvan. Autamme myös osakkaita myyn­tiprosessissa, mikäli osakkaat haluavat myydä pesän omaisuutta en­nen jakoa.

Mikäli pesän osakkaat eivät pääse jaosta yhteisymmärrykseen tai jos pesä on muutoin monimutkainen tai han­kalasti hallittavissa, kannattaa pesään hakea käräjäoikeuden määräämä puoluee­ton pesänselvittäjä ja pesänjakaja, yleensä sama henkilö, joka selvittää pesän ja jakaa sen lain mukaisesti. Tässä menettelyssä ratkaistaan perillisten väliset erimielisyydet. Toimimme pesänselvittäjinä ja -jakajina, joihin tehtäviin yleensä määrätään kokeneempia asianajajia. Voimme myös avustaa pesän yksittäisiä osakkaita pesänjaka­jan ja -selvittäjän hakemisessa sekä toimia heidän avustajinaan pesänjakajan vetämässä prosessissa ja aut­taa osakkaita saavuttamaan heille kuuluvat oikeudet.

Kuolinpesien hoitaminen ja perinnönjakoasiat ovat monitahoisia, joten edellä kerrottu on vain lyhyt yleistys pääasioista. Yleisesti ottaen neuvomme ja autamme kaikkia perillisiä, osakkaita ja muita perintöasi­oissa mukana olevia asiakkaan toiveitten ja kunkin tapauksen edellyttämällä tavalla.