Perintösuunnittelu

Laissa on määrätty perimysjärjestys eli se, miten perintö on jaettava, mikäli perittävän laatimasta testamen­tista ei muuta johdu. Laissa määrätään myös perinnöstä maksettava vero. Perittävä voi kuitenkin vaikuttaa itse siihen, kenelle perintö menee ja milloin omaisuus perilliselle siirtyy. Keinoina voi olla mm. testamentti, omaisuuden lah­joittaminen jo elinaikana sekä erilaiset vakuutusinstrumentit. Näillä voidaan myös vaikuttaa perintöveron määrään esimerkiksi hajauttamalla perintöä ajallisesti tai eri henkilöille, tai antamalla hallintaoikeuk­sia tai käyttämällä vakuutusinstrumentteja.  Avioliitossa olevat voivat vaikuttaa näihin asioi­hin myös avioehtoso­pimuksin ja tiedostamalla muutoinkin avioliittolain mukaisen avio-oikeuden antamat mahdollisuudet. Myös avoliitossa olevat voivat käyttää perintöoikeudellisia keinoja yhteisessä perintösuunnitte­lussaan, sillä avoliitolla ei ole perintöoikeudellisia vaikutuksia.  

Perintösuunnittelu vaatii kokonaisharkintaa, jossa monet asiat on huomioitava samanaikaisesti. Avio­parien perintösuunnittelussa tulee sovittaa yhteen kaksi järjestelmää, avioliittolaki ja perintökaa­ri ja rinnalla kulke­vat verotusnäkökulmat.  Tärkeimpänä lähtökohtana ovat perittä­vän omat toiveet ja tavoitteet sekä hänen henkilökohtainen tilanteensa. Usein myös perillisten tilanne vaikut­taa harkintaan.  Jokainen tapaus on erilai­nen.

Usein perintösuunnittelun yhteydessä tulee pohdittavaksi myös kysymys siitä, tulisiko asiakkaan tehdä edunval­vontavaltuutus. Tällä tarkoitetaan etukäteen annettua valtuutusta asiakkaan asioiden hoitamiseen tilan­teessa, jossa asiakas itse ei enää heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykene tekemään taloudellisiin tai henkilökohtaisiin asioihinsa liittyviä päätöksiä. Merkittävä seikka on se, että henkilö saa itse valita, kuka hänen asioitaan hoitaa, jos hän ei niitä itse enää kykene hoitamaan. Valtuutuksen voimaan tuleminen vaatii lääkärin toteaman toimintakyvyn puutteen sekä maistraatin vahvistuksen.

Me tarjoamme palvelua, jossa kunkin asiakkaan tilanne ja toiveet selvitetään sekä käydään läpi erilaiset vaihtoehdot tavoitetilan saavuttamiseksi. Vasta tämän jälkeen laaditaan asiakirjat, jotka vastaavat asiakkaiden tavoitteita.